Aanmelden

Algemene
Voorwaarden

Algemene
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Iederzon Nederland II B.V.

1. Gebruiksvergoeding, besparing en betaling

1.1 Huurder betaalt voor het gebruik van de Zonnepaneleninstallatie zoals beschreven in de Gebruiksovereenkomst een maandelijkse vergoeding (de Gebruiksvergoeding).

1.2 De Gebruiksvergoeding wordt jaarlijks op 1 februari van elk kalenderjaar geïndexeerd aan de hand van de wijziging in het prijsindexcijfer (CPI-reeks alle huishoudens) zoals vastgesteld door het CBS. Als de Gebruiksovereenkomst in november, december of januari is aangegaan, zal de eerste indexatie niet plaatsvinden op de eerstvolgende 1 februari, maar op de 1 februari daarna. De gewijzigde Gebruiksvergoeding wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde Gebruiksvergoeding is gelijk aan de geldende Gebruiksvergoeding op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de maand januari die ligt voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de maand januari van het jaar daarvoor.

1.3 Huurder behaalt jaarlijks een voordeel bestaande uit de verwachte besparing op de stroomkosten. De omvang van deze besparing wordt door Iederzon vastgesteld op basis van de te installeren Zonnepaneleninstallatie, van de stroomopbrengst van de zonnepanelen en de op dat moment geldende gemiddelde marktprijs voor stroom per kWh. De gemiddelde stroomprijs waarmee Iederzon rekent het gemiddelde van de kWh-prijs van een driejarig vaste prijs-contract voor stroom bij de drie grootste energieleveranciers.

1.4 De regels voor het terugleveren van stroom opgewekt door Zonnepaneleninstallatie kunnen veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor de verwachte besparing. Iederzon zorgt dat de verwachte besparing door de huurder van een woning altijd tenminste € 1,- per jaar zal bedragen op basis van de berekening zoals omschreven in artikel 1.3.

1.5 Iederzon incasseert de Gebruiksvergoeding voor de Zonnepaneleninstallatie vanaf het moment dat de Zonnepaneleninstallatie operationeel is. De incasso van de Gebruiksvergoeding vindt vooraf plaats op of rond de eerste kalenderdag van de maand. Bij de eerste incasso wordt ook de Gebruiksvergoeding geïncasseerd voor (het gedeelte van de) eerste maand. Indien Huurder na het plaatsen van de zonnepanelen niet meewerkt aan het operationeel maken van het zonnesysteem, vangt het moment incasso van de Gebruiksvergoeding aan vanaf het moment dat de zonnepanelen zijn geplaatst.

1.6 Indien Huurder de Gebruiksvergoeding niet tijdig betaalt, is Huurder van rechtswege in verzuim. Indien de Huurder het openstaande bedrag betaalt binnen de termijn, omschreven in de eerste herinnering dan wel in de aanmaning, zullen geen incassokosten in rekening worden gebracht. Zodra Iederzon een incasso uit handen geeft aan een deurwaarder, zal Iederzon daarvoor incassokosten in rekening brengen. De Huurder is dan de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd alsmede een redelijke vergoeding voor (buitengerechtelijke) administratie- en incassokosten (vermeerderd met omzetbelasting), onverminderd het recht van Iederzon op vergoeding van schade en gerechtelijke kosten.

1.7 Indien Huurder gedurende tenminste drie maanden de Gebruiksvergoeding niet heeft betaald, is Iederzon gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de Gebruiksovereenkomst. De schade die Iederzon lijdt door ontbinding van de Gebruiksovereenkomst en de eventuele verwijdering van de Zonnepaneleninstallatie als gevolg van de ontbinding komt volledig voor rekening van de Huurder.

2. Opbrengst(garantie), monitoring en onderhoud

2.1 Iederzon garandeert de goede technische werking van de Zonnepaneleninstallatie. Huurder verleent Iederzon toestemming om de werking van de Zonnepaneleninstallatie te monitoren, door plaatsing van de nodige apparatuur in de meterkast van het gehuurde. Indien de Huurder geen medewerking verleent aan de monitoring of eventuele onderhoudswerkzaamheden, vervallen de garanties van Iederzon met betrekking tot de goede werking van de Zonnepaneleninstallatie.

2.2 De opbrengstgarantie als omschreven in de Gebruiksovereenkomst geldt uitsluitend met betrekking tot de technische risico’s in het functioneren van de zonnepaneleninstallaties. Deze garantie heeft geen betrekking op verminderde opbrengsten ten gevolge van netcongestie, weersomstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot vermindering in het aantal zonuren, zonnestraling of zonnekracht) of op schaduwwerking door begroeiing of nieuw geplaatste objecten gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst.

2.3 De verwachte opbrengst van de zonnepaneleninstallaties als omschreven in de Gebruiksovereenkomst kan jaarlijks met maximaal 0,5% afnemen als gevolg van gebruiksslijtage (degradatie). Degradatie kwalificeert niet als een (technisch) gebrek als bedoeld in de Gebruiksovereenkomst.

2.4 Iederzon dekt de kosten voor onderhoud, het verhelpen van storingen, of schade aan de Zonnepaneleninstallatie. In een paar gevallen komen de kosten voor rekening van de Huurder. Dit is het geval wanneer:

  • De Huurder heeft gehandeld in strijd met diens verplichtingen zoals beschreven in artikel 5.1 en 5.2.
  • De aan de Zonnepaneleninstallatie door Iederzon aangebrachte zegels, borgingen en dergelijke zijn verbroken.
  • Storingen ontstaan zijn nadat door anderen dan Iederzon aan de Zonnepaneleninstallatie wijzigingen, uitbreidingen of reparaties zijn uitgevoerd of storingen zijn verholpen.

3. Plaatsing en verwijdering

3.1 Aanleg, vervanging, plaatsing, verwijdering, reparatie, uitbreiding en/of wijziging van de Zonnepaneleninstallatie vindt plaats door Iederzon op kosten van Iederzon, tenzij de vervanging, wijziging of verwijdering van de Zonnepaneleninstallatie het gevolg is van een gedraging van Huurder dan wel een omstandigheid die Huurder kan worden toegerekend als bepaald in artikelen 5.1 en 5.2.

3.2 De manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt door Iederzon bepaald in overleg met Huurder.

3.3 Iederzon behoudt zich het recht voor niet tot plaatsing van de Zonnepaneleninstallatie over te gaan, indien dit door de omstandigheden die niet voor rekening van Iederzon komen naar het oordeel van Iederzon redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn zoals de bouwkundige staat van de woning of het complex dan wel omdat onvoldoende huurders deelnemen in een complex. In dat geval zal Iederzon de Huurder daarvan in kennis stellen en is Iederzon verder aan de Huurder geen vergoeding verschuldigd.

3.4 Bij het einde van de Gebruiksovereenkomst zal Huurder de Zonnepaneleninstallatie in goede staat ter beschikking van Iederzon stellen en Iederzon te allen tijde toegang tot de Zonnepaneleninstallatie verlenen.

3.5 Indien op basis van specifieke omstandigheden – waaronder maar niet beperkt een wijziging in het formaat van de te leveren zonnepanelen of bouwkundige belemmeringen in het perceel – blijkt dat het niet mogelijk is om het overeengekomen aantal zonnepanelen te plaatsen, behoudt Iederzon het recht om geen of minder zonnepanelen te plaatsen. In deze gevallen zal Iederzon de Huurder hierover informeren en de huurprijs aanpassen naar het aantal daadwerkelijk geïnstalleerde zonnepanelen.

4. Duur en beëindiging Gebruiksovereenkomst

4.1 In het geval van een wooncomplex zal Iederzon de Zonnepaneleninstallatie plaatsen indien voldoende Huurders in het betreffende complex daarmee hebben ingestemd en Iederzon dit aan Huurder door middel van een (digitaal) bericht heeft bevestigd.

4.2 De Gebruiksovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de huurovereenkomst met betrekking tot de woning eindigt. De Gebruiksovereenkomst kan door Huurder niet tussentijds worden beëindigd zolang de Huurovereenkomst tussen Ymere en Huurder niet is opgezegd. Ymere zal de beëindiging van de Huurovereenkomst aan Iederzon doorgeven.

4.3 Indien de Zonnepaneleninstallatie niet (meer) voldoet aan de wet en/of regelgeving en/of indien de Zonnepaneleninstallatie technisch dan wel economisch aan het einde van de levensduur is geraakt en/of de reparaties zo kostbaar zijn dat de kosten van aanpassing, vervanging of reparatie de restwaarde overstijgen, is Iederzon gerechtigd de Gebruiksovereenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Daarbij zal Iederzon het gemiste voordeel voor de resterende looptijd compenseren.

5. Verplichtingen Huurder

5.1 Het is Huurder niet toegestaan de Zonnepaneleninstallatie oneigenlijk te gebruiken, de Zonnepaneleninstallatie of onderdelen daarvan te verplaatsen, te herstellen, te wijzigen, te verwijderen, uit te breiden, schoon te maken, te beschadigen of anderszins aan te tasten waardoor de werking van de Zonnepaneleninstallatie vermindert. Huurder dient aanwijzingen van Iederzon omtrent de bediening van de Zonnepaneleninstallatie op te volgen.

5.2 De Huurder dient ingeval van beschadiging, storing of vermindering in de prestaties van aan de Zonnepaneleninstallatie Iederzon daarover na kennisname zo snel mogelijk te informeren en met Iederzon afspraken te maken over de uitvoering van (onderhouds-of herstel)werkzaamheden.

5.3 De Huurder kan de Zonnepaneleninstallatie niet vervreemden of bezwaren. Huurder dient ingeval van verhuizing, faillissement, beslaglegging en dergelijke het eigendomsrecht van Iederzon direct aan de betrokken derden mee te delen.

5.4 Na plaatsing van de Zonnepaneleninstallatie kan de maandelijkse voorschotnota worden verlaagd via de website of helpdesk van de energieleverancier. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verlaging van de maandelijkse voorschotsnota.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Iederzon is aansprakelijk voor door Huurder geleden schade als die een rechtstreeks gevolg is van een Iederzon toerekenbare tekortkoming. Schade als gevolg van externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot gederfde opbrengst in Kwh als gevolg van overbelasting op het elektriciteitsnetwerk (netcongestie), weersomstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot vermindering in het aantal zonuren, zonnestraling of zonnekracht) of op schaduwwerking door begroeiing of nieuw geplaatste objecten gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst worden geacht niet te kwalificeren als een toerekenbare tekortkoming van Iederzon, zodat Iederzon niet aansprakelijk is voor de schade die Huurder leidt als gevolg van dergelijke externe factoren. Iederzon is ook niet aansprakelijk voor schade aan zaken die worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand of het niet kunnen uitoefenen van een beroep, waaronder begrepen winstderving, en (andere) indirecte schade.

6.2 Eventuele aansprakelijkheid van Iederzon beperkt zich tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Iederzon wordt uitgekeerd en niet meer dan € 2.500.000 per aanspraak en €5.000.000,- per verzekeringsjaar.

6.3 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in dit artikel gelden eveneens met betrekking tot personeel van Iederzon en (personeel van) voor de werkzaamheden ingeschakelde derden en gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Iederzon of diens leidinggevende personen.

7. Klachten en storingen

7.1 Iederzon beschikt over een goed bereikbare eigen klantenservice die bereikbaar is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.30 uur alsmede een storingsdienst die 24 uur per dag bereikbaar is.

7.2 Meldingen met betrekking tot storingen en klachten kunnen door Huurder zowel telefonisch als per e-mail worden ingediend via de adresgegevens als vermeld op de website van Iederzon. Iederzon streeft ernaar om klachten van Huurders op werkdagen binnen 48 uur na ontvangst in behandeling te nemen.

7.3 Storingen aan de Zonnepaneleninstallaties zullen binnen 48 uur na ontvangst in behandeling worden genomen. Iederzon streeft ernaar storingen binnen zes werkdagen op te lossen, tenzij de storing redelijkerwijs niet binnen die termijn kan worden verholpen.

8. Slotbepalingen

8.1 Iederzon is gerechtigd de Gebruiksovereenkomst (en de rechten en verplichtingen daaruit) zonder voorafgaande toestemming van Huurder over te dragen indien sprake is van overdracht van (een deel van) de onderneming en zij gelijktijdig de eigendom van de Zonnepaneleninstallatie overdraagt.

8.2 Iederzon is gerechtigd de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden.

8.3 Huurder is akkoord met aanmelding van de Zonnepaneleninstallatie op www.energieleveren.nl door de installateur. De installateur maakt hier een account aan op naam van Huurder. Hiervoor maakt de installateur een uitsluitend in verband met de aanmelding te gebruiken e-mailadres aan. De installateur verwerkt de volgende persoonsgegevens bij de aanmelding: naam, adres, telefoonnummer, het aangemaakte e-mailadres, meternummer van de e-meter en technische informatie over het zonnesysteem. Huurder kan op een later moment ook altijd zelf inloggen met zijn/haar eigen e-mailadres. Het aanmelden maakt saldering mogelijk en zorgt ervoor dat de netbeheerder kan beoordelen of vervanging van de huidige meter door een nieuwe slimme meter nodig is. Als dit nodig is wordt Huurder hierover telefonisch geïnformeerd door de netbeheerder.

8.4 Iederzon is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien dit nodig is vanwege veranderde regelgeving of ingrijpende wijzigingen in de markt. Iederzon zal de Huurder op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Bij wijzigingen met wezenlijke gevolgen voor de Huurder heeft Huurder het recht om de Gebruiksovereenkomst binnen 30 dagen na kennisgeving te ontbinden.

8.5 Op de Gebruiksovereenkomst en Algemene Voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing.

Juni 2024