Aanmelden

Algemene
Voorwaarden

Algemene
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Iederzon Amsterdam B.V. en Iederzon Nederland B.V.

1. Gebruiksvergoeding, besparing en betaling
1.1 Huurder betaalt voor het gebruik van de zonnepanelen een maandelijkse vergoeding (de Gebruiksvergoeding) die jaarlijks op 1 februari van elk kalenderjaar wordt geïndexeerd aan de hand van de wijziging in het prijsindexcijfer (CPI-reeks alle huishoudens) zoals vastgesteld door het CBS, vanaf de ingangsdatum van deze Overeenkomst. Als de Gebruiksovereenkomst in november, december of januari is aangegaan, zal de eerste indexatie niet plaatsvinden op de eerstvolgende 1 februari, maar op de 1 februari daarna.

1.2 De regels voor het terugleveren van stroom opgewekt door zonnepanelen kunnen veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor de verwachte besparing. Wij houden daar bij het bepalen van de hoogte van de Gebruiksvergoeding rekening mee. Zo kan Iederzon blijven garanderen dat de zonnestroomprijs nooit hoger zal zijn dan de gemiddelde stroomprijs en Huurder er dus nooit op achteruit zal gaan.

1.3 Huurder behaalt jaarlijks een voordeel bestaande uit de verwachte besparing op de stroomkosten. De omvang van deze besparing wordt door Iederzon vastgesteld op basis van de te installeren Zonnepaneleninstallatie: van de stroomopbrengst van de zonnepanelen en de op dat moment geldende gemiddelde marktprijs voor stroom per kWh. De gemiddelde stroomprijs waarmee Iederzon rekent is het gemiddelde van de kWh-prijs van een driejarig vaste prijs-contract voor stroom bij de drie grootste energieleveranciers.

1.4 De regels voor het terugleveren van stroom opgewekt door Zonnepaneleninstallatie kunnen veranderen. Dit kan gevolgen hebben voor de verwachte besparing. Iederzon zorgt dat de verwachte besparing door de huurder van een woning altijd tenminste € 1,- per jaar zal bedragen op basis van de berekening zoals omschreven in artikel 1.3.

1.5 Iederzon incasseert de Gebruiksvergoeding voor de zonnepanelen vanaf het moment dat het zonnesysteem bewezen operationeel is. De incasso van de Gebruiksvergoeding vindt plaats op de eerste kalenderdag van de maand. Naast de eerste incasso vindt ook een (tweede) pro rato-incasso plaats over de dagen van de voorgaande maand waarin het systeem al operationeel was. Indien Huurder na het plaatsen van de zonnepanelen niet meewerkt aan het operationeel maken van het zonnesysteem, vangt het moment incasso van de Gebruiksvergoeding aan vanaf het moment dat de zonnepanelen zijn geplaatst.

1.6 Indien Huurder de Gebruiksvergoeding niet tijdig betaalt, is Huurder van rechtswege in verzuim. De Huurders is dan de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd alsmede een redelijke vergoeding ter zake van (buitengerechtelijke) administratie- en incassokosten (vermeerderd met omzetbelasting), onverminderd het recht van Iederzon op vergoeding van schade en gerechtelijke kosten.

1.7 Indien Huurder gedurende tenminste drie maanden de Gebruiksvergoeding geheel of gedeeltelijk onbetaald laat, is Iederzon gerechtigd over te gaan tot ontbinding van de Gebruiksovereenkomst. De schade die Iederzon lijdt door ontbinding van de Gebruiksovereenkomst en de eventuele verwijdering van de Zonnepaneleninstallatie als gevolg van de ontbinding komt volledig voor rekening van de Huurder.

2. Opbrengst(garantie), monitoring en onderhoud
2.1 Iederzon garandeert een goede technische werking van het zonnesysteem. Hiervoor dienen we het zonnesysteem op afstand te monitoren. Daarbij verzamelen we alleen de gegevens die betrekking hebben op de stroomproductie van de zonnepanelen. Indien de Huurder geen medewerking verleent aan de monitoring of eventuele onderhoudswerkzaamheden, vervallen de garanties van Iederzon met betrekking tot de goede werking van de Zonnepaneleninstallatie.

2.2 De opbrengstgarantie als omschreven in de Gebruiksovereenkomst geldt uitsluitend met betrekking tot de technische risico’s in het functioneren van de zonnepaneleninstallaties. Deze garantie heeft geen betrekking op verminderde opbrengsten door netcongestie, weersomstandigheden, schaduwwerking door begroeiing of nieuw geplaatste objecten gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst.

2.2 De kosten van onderhoud en storingen, alsmede schade aan de Zonnepaneleninstallatie en daardoor ontstane verlaagde prestaties en gederfde opbrengsten, komen voor rekening van Huurder telkens als:
a) De Huurder heeft gehandeld in strijd met zijn verplichtingen als opgenomen in artikel 5.
b) De aan de Zonnepaneleninstallatie door Iederzon aangebrachte zegels, borgingen en dergelijke zijn verbroken.
c) Storingen ontstaan nadat door anderen dan Iederzon aan de Zonnepaneleninstallatie wijzigingen, uitbreidingen of reparaties zijn uitgevoerd of storingen zijn verholpen.

3. Plaatsing en verwijdering
3.1 Aanleg, vervanging, plaatsing, verwijdering, reparatie, uitbreiding en/of wijziging van de Zonnepaneleninstallatie vindt plaats door Iederzon op kosten van Iederzon behoudens indien de vervanging, wijziging of verwijdering van de Zonnepaneleninstallatie het gevolg is van een gedraging van Huurder dan wel een omstandigheid die Huurder kan worden toegerekend zoals bepaald in de artikelen 5.1 en 5.2.

3.2 De wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt door Iederzon bepaald, in overleg met Huurder.

3.3 Iederzon behoudt zich het recht voor niet tot plaatsing van de Zonnepaneleninstallatie over te gaan, indien dit door de omstandigheden die niet voor rekening van Iederzon komen naar het oordeel van Iederzon redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn zoals de bouwkundige staat van de woning of het complex, het niet verkrijgen van een omgevingsvergunning dan wel omdat onvoldoende huurders deelnemen in een complex. In dat geval zal Iederzon de Huurder daarvan in kennis stellen en is Iederzon verder aan de Huurder geen vergoeding verschuldigd.

3.4 Indien op basis van specifieke omstandigheden – waaronder maar niet beperkt een wijziging in het formaat van de te leveren zonnepanelen of bouwkundige belemmeringen in het perceel – blijkt dat het niet mogelijk is om het overeengekomen aantal zonnepanelen te plaatsen, behoudt Iederzon het recht om geen of minder zonnepanelen te plaatsen. In deze gevallen zal Iederzon de Huurder hierover informeren en de huurprijs aanpassen naar het aantal daadwerkelijk geïnstalleerde zonnepanelen.

3.5 Bij het einde van de Gebruikersovereenkomst zal Huurder de Zonnepaneleninstallatie in goede staat ter beschikking van Iederzon stellen en Iederzon te allen tijde toegang tot de Zonnepaneleninstallatie verlenen.

4. Duur en beëindiging Gebruiksovereenkomst
4.1 Indien Iederzon een verlaging van de gebruiksvergoeding voorstelt, mag Iederzon de overige voorwaarden van de gebruiksovereenkomst, waaronder de looptijd, wijzigen opdat de financiële gevolgen van de wijziging door Iederzon opgevangen kunnen worden.

4.2 De Gebruiksovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de huurovereenkomst met betrekking tot de woning eindigt. De Gebruiksovereenkomst kan door Huurder niet tussentijds worden opgezegd zolang de Huurovereenkomst tussen Ymere en Huurder niet is opgezegd. Ymere zal de beëindiging van de Huurovereenkomst aan Iederzon doorgeven.

4.3 Indien de Zonnepaneleninstallatie niet (meer) voldoet aan de wet en/of regelgeving en/of indien de Zonnepaneleninstallatie technisch dan wel economisch aan het einde van de levensduur is geraakt en/of de reparaties zo kostbaar zijn dat de kosten van aanpassing, vervanging of reparatie de restwaarde overstijgen, is Iederzon gerechtigd de Gebruiksovereenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

5. Verplichtingen Huurder
5.1 Het is Huurder niet toegestaan de Zonnepaneleninstallatie oneigenlijk te gebruiken, de Zonnepaneleninstallatie of onderdelen daarvan te verplaatsen, te herstellen, te wijzigen, te verwijderen, uit te breiden, schoon te maken, te beschadigen of anderszins aantasten en dient aanwijzingen van Iederzon omtrent de bediening op te volgen.

5.2 De Huurder dient ingeval van beschadiging, storing of vermindering in de prestaties van de Zonnepaneleninstallatie Iederzon daarover zo spoedig mogelijk na kennisname in te lichten en met Iederzon afspraken te maken over de uitvoering van (onderhouds-of herstel)werkzaamheden.

5.3 De Huurder kan de Zonnepaneleninstallatie niet vervreemden of bezwaren. Huurder dient ingeval van verhuizing, faillissement, beslaglegging en dergelijke het eigendomsrecht van Iederzon direct aan de betrokken derden mee te delen.

5.4 Na plaatsing van het zonnestroomsysteem kan de maandelijkse voorschotnota worden verlaagd via de website of helpdesk van de energieleverancier. Huurder is hier zelf verantwoordelijk voor.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Iederzon is aansprakelijk voor door Huurder geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een Iederzon toerekenbare tekortkoming. Schade als gevolg van externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot gederfde opbrengst in Kwh als gevolg van overbelasting op het elektriciteitsnetwerk (netcongestie), weersomstandigheden, schaduwwerking door begroeiing en nieuw geplaatste objecten gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst worden geacht niet te kwalificeren als een toerekenbare tekortkoming van Iederzon , zodat Iederzon niet aansprakelijk is voor de schade die Huurder leidt als gevolg van dergelijke externe factoren. Iederzon is ook niet aansprakelijk voor schade aan zaken die worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand of het niet kunnen uitoefenen van een beroep, waaronder begrepen winstderving en (andere) indirecte schade.

6.2 Eventuele aansprakelijkheid van Iederzon beperkt tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Iederzon wordt uitgekeerd en niet meer dan € 2.500.000 per aanspraak.

6.3 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in dit artikel gelden eveneens ten aanzien van personeel van Iederzon en (personeel van) ter zake van de werkzaamheden ingeschakelde derden en gelden niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Iederzon of diens leidinggevende personen.

7. Klachten en storingen
7.1 Iederzon beschikt over een goed bereikbare eigen klantenservice die bereikbaar is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 20.00 uur en op vrijdag tot 17.30 uur

7.2 Meldingen met betrekking tot storingen en klachten kunnen door Huurder zowel telefonisch als per e-mail worden ingediend via de adresgegevens als vermeld op de website van Iederzon. Iederzon streeft ernaar om klachten van Huurders op werkdagen binnen 48 uur na ontvangst in behandeling te nemen.

7.3 Storingen aan de Zonnepaneleninstallaties zullen binnen 48 uur na ontvangst in behandeling worden genomen. Iederzon streeft ernaar storingen binnen zes werkdagen op te lossen, tenzij de storing redelijkerwijs niet binnen die termijn kan worden verholpen.

8. Slotbepalingen
8.1 Iederzon is gerechtigd de Gebruiksovereenkomst (en de rechten en verplichtingen daaruit) zonder voorafgaande toestemming van Huurder over te dragen indien sprake is van overdracht van (een deel van) de onderneming en zij gelijktijdig de eigendom van de Zonnepaneleninstallatie overdraagt.

8.2 Iederzon is gerechtigd de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden.

8.3 Huurder is akkoord met aanmelding van het zonnesysteem op www.energieleveren.nl door de installateur. De installateur maakt hier een account aan op naam van Huurder. Hiervoor maakt de installateur een uitsluitend in verband met de aanmelding te gebruiken e-mailadres aan. De installateur verwerkt de volgende persoonsgegevens bij de aanmelding: naam, adres, telefoonnummer, het aangemaakte e-mailadres, meter van de e-meter en technische informatie over het zonnesysteem. Huurder kan op een later moment ook altijd zelf inloggen met zijn/haar eigen e-mailadres. Het aanmelden maakt saldering mogelijk en zorgt ervoor dat de netbeheerder kan beoordelen of vervanging van de huidige meter door een nieuwe slimme meter nodig is. Als dit nodig is wordt Huurder hierover telefonisch geïnformeerd door de netbeheerder.

8.4 Iederzon is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien dit nodig is vanwege veranderde regelgeving of ingrijpende wijzigingen in de markt. In dat geval zal Iederzon de Huurder op de hoogte stellen van de wijzigingen.

8.5 Op de Gebruiksovereenkomst en Algemene Voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing.

Februari 2024