Aanmelden

Privacystatement

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT

Iederzon B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Digitaalstraat 5 (1033 MP), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring: verder “Iederzon”.

Contactgegevens
www.iederzon.nl / 088-3110311 / info@iederzon.nl
Digitaalstraat 5 (1033 MP) Amsterdam


1.         Welke persoonsgegevens wij verwerken

Iederzon verwerkt persoonsgegevens van u als energieafnemer doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens (zowel uw aansluitadres als correspondentieadres);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer en betaalgegevens;
 • Meterstanden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van u. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Iederzon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


2.         Welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Iederzon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten gebruiksovereenkomst, waaronder het monitoren en vaststellen van uw verbruik en het monitoren van de correcte werking van systemen;
 2. Het in rekening brengen van voorschotten, vaststellen van afrekeningen, incasseren van facturen en afhandelen van uw betaling;
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief inzake onze dienstverlening en andere marketing- en communicatieactiviteiten;
 4. Het per post, e-mail of telefoon leggen van contact indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening, waaronder begrepen mededelingen omtrent onderhoud en over wijzigingen in de dienstverlening;
 5. U de mogelijkheid bieden een account aan te maken om toegang te hebben tot uw eigen gegevens;
 6. Om aanvullende diensten voor u te verzorgen;
 7. Iederzon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Iederzon verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meer grondslagen die genoemd worden in artikel 6 AVG, in het bijzonder:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten gebruikersovereenkomst(en);
 2. Door u  gegeven toestemming[1];
 3. Eigen gerechtvaardigde belangen van Iederzon of gerechtvaardigde belangen van derden. Daarbij kunt u denken aan de correcte werking van installaties en het zo veel mogelijk garanderen van leveringszekerheid aan alle afnemers, maar ook aan communicatie en marketing van Iederzon.

Geautomatiseerde besluitvorming
Iederzon neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iederzon) tussen zit.


3.         Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Iederzon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zeven jaar na einde aan de overeenkomst: dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen;
 • Aan de eventuele telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoelstellingen is een maximale bewaartermijn van 3 maanden verbonden.


4.         Delen van persoonsgegevens met derden

Iederzon deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals het callcenter om meldingen aan te nemen, onderhoudspartijen om service en onderhoud uit te voeren, meetbedrijven voor het monitoren en vaststellen van verbruik en de Belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Iederzon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Iederzon uw persoonsgegevens eventueel aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Iederzon gebruikt alleen technische en functionele cookies voor het optimaal functioneren van onze website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt op elk moment het gebruik van cookies weigeren, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5.         Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iederzon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of Iederzon uw gegevens niet mag verwerken, kunt u een melding indienen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ook kunt u uw verzoek richten aan ons postadres. Zie daarvoor onze contactgegevens in de aanhef van deze privacy statement. Iederzon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


6.         Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Iederzon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@Iederzon.nl


7.         Wijzigingen

Iederzon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Iederzon. Check daarom regelmatig het actuele privacy statement op www.iederzon.nl.


[1] Als een verwerking gebaseerd is op door u gegeven toestemming dan kan u die toestemming te allen tijde weer intrekken. Verwerking die uitgevoerd zijn vóór die intrekking blijven rechtmatig uitgevoerd.